Hoa lan đột biến khác

Hoa lan đột biến ngoài những cái tên phổ biến thì có những giống khác cũng rất đẹp và có giá trị kinh tế hoặc đôi khi vì giá quá cao với quần chúng nên cũng ít người được nhìn thấy, khi xem ở mục này bạn có thể cần tìm kiếm lâu hơn bởi các mặt bông được sắp xếp không theo quy luật